4 porady na wzmocnienie odporności w nowym roku dla całej rodziny

4 porady na wzmocnienie odporności w nowym roku dla całej rodziny

Nowy rok to czas wyzna­cza­nia sobie róż­nych celów i podej­mo­wa­nia wyzwań. Począ­tek kolej­ne­go eta­pu w życiu, jaki wyzna­cza co roku pierw­szy dzień stycz­nia, wypeł­nia więk­szość z nas opty­mi­zmem, zapa­łem i mobi­li­za­cją do dzia­ła­nia oraz wią­że się z pla­nem zmia­ny swo­ich przy­zwy­cza­jeń na lep­sze. Czy wśród Waszych nowo­rocz­nych posta­no­wień zna­la­zło się zadba­nie o zdro­wie i odpor­ność? Jeśli tak, koniecz­nie zapo­znaj­cie się z czte­re­ma pro­sty­mi pora­da­mi, któ­re może­cie wdro­żyć w życie razem z całą rodziną.

 

Ponie­waż odpo­wied­nia die­ta to bar­dzo waż­ny czyn­nik zacho­wa­nia zdro­wia i budo­wa­nia odpor­no­ści orga­ni­zmu, war­to zmie­nić swo­je nawy­ki żywie­nio­we oraz prze­ko­nać do tego naj­bliż­szych. A jak lepiej zachę­cić do cze­goś swo­ją pocie­chę, niż poprzez zaba­wę? ? W week­end lub po pro­stu kie­dy macie wszy­scy wię­cej cza­su, zabaw­cie się w małe­go sze­fa kuch­ni i urządź­cie kon­kurs na przy­go­to­wa­nie naj­smacz­niej­szych i naj­zdrow­szych dań. Co week­end inna oso­ba (lub dru­ży­na zło­żo­na z rodzi­ca i dziec­ka) musi przy­rzą­dzić zdro­wy, pysz­ny obiad lub śnia­da­nie. Ustal­cie listę pro­duk­tów, któ­re muszą się zna­leźć w danym posił­ku oraz takich, któ­rych nie wol­no uży­wać. Wyklucz­cie z listy np. cukier, pół­pro­duk­ty, a do obo­wiąz­ko­wych skład­ni­ków zalicz­cie koniecz­nie warzy­wa i przy­pra­wy, któ­re mają pozy­tyw­ny wpływ na wzmac­nia­nie naszej odpor­no­ści – np. cebu­lę, czo­snek, imbir, papry­kę, szpi­nak, kapu­stę czy cytrynę.

 

Nie­zbęd­ne w budo­wa­niu odpor­no­ści orga­ni­zmu jest zaży­wa­nie ruchu. Jak prze­ko­nać do więk­szej aktyw­no­ści fizycz­nej człon­ków rodzi­ny? Ćwicz­cie razem i podziel­cie się swo­imi pasja­mi. Wspól­nie łatwiej jest się zmo­bi­li­zo­wać i wyjść z domu. Jeśli każ­dy lubi inny rodzaj aktyw­no­ści, ustal­cie tygo­dnie lub mie­sią­ce zwią­za­ne z daną dys­cy­pli­ną – na przy­kład w stycz­niu chodź­cie na uko­cha­ny przez tatę basen, w lutym na dłu­gie spa­ce­ry, któ­re lubi mama, a w mar­cu na rol­ki, któ­re kocha syn.

 

Bada­nia, któ­rych wyni­ki zosta­ły opu­bli­ko­wa­ne w medycz­nym piśmie “Jour­nal of Advan­ce­ment in Medi­ci­ne” udo­wod­ni­ły, że nega­tyw­ne emo­cje osła­bia­ją nasz sys­tem immu­no­lo­gicz­ny. 5‑minutowy stan odczu­wa­nia zło­ści może być dla nasze­go orga­ni­zmu na tyle stre­su­ją­cy, że nad­we­rę­ży pra­wi­dło­we dzia­ła­nie nasze­go sys­te­mu odpor­no­ścio­we­go na ponad sześć godzin! W tym cza­sie będzie­my podat­niej­si na wszel­kie­go rodza­ju infek­cje i cho­ro­by. Dobrą radą dla całej rodzi­ny jest zatem uni­ka­nie stre­su i nega­tyw­nych emo­cji, a zamiast tego wyzwa­la­nie endor­fin. Dziec­ko powin­no brać przy­kład od rodzi­ców i nie mar­twić się na wyrost, nie stre­so­wać drob­nost­ka­mi oraz doszu­ki­wać się pozy­tyw­nych stron w trud­nych sytu­acjach. Zatroszcz­cie się o pełen miło­ści, spo­ko­ju i uśmie­chu kli­mat w Waszym domu.

 

Koniecz­ność prze­strze­ga­nia pod­sta­wo­wych zasad higie­ny, któ­ra ma ogrom­ny wpływ na naszą odpor­ność i zapo­bie­ga­nie cho­ro­bom, tak­że może­cie potrak­to­wać jako zaba­wę i połą­czyć przy­jem­ne z poży­tecz­nym. Stwórz­cie swój higie­nicz­ny regu­la­min domu. Wspól­nie urządź­cie burzę mózgów na temat zasad higie­ny, jakich powin­ni­ście prze­strze­gać. Przy­go­tuj­cie duży arkusz papie­ru, kolo­ro­we maza­ki, naklej­ki i inne dowol­ne gadże­ty do ozda­bia­nia. Niech każ­dy po kolei wymy­śla po jed­nym punk­cie do zapi­sa­nia w regu­la­mi­nie. Na koniec, aby nadać powa­gę praw­dzi­we­go doku­men­tu i zazna­czyć chęć wszyst­kich domow­ni­ków do prze­strze­ga­nia zapi­sów, złóż­cie pod­pi­sy pod regu­la­mi­nem. Jakie zasa­dy koniecz­nie powin­ny się w nim zna­leźć? Przede wszyst­kim mycie rąk zawsze po powro­cie do domu oraz przed każ­dym posił­kiem. Oprócz tego – uni­ka­nie wcho­dze­nia w obu­wiu do innych pomiesz­czeń niż przed­po­kój, pod­czas porząd­ków dokład­ne czysz­cze­nie kla­mek i włącz­ni­ków świa­tła, uży­wa­nie osob­nych desek do kro­je­nia róż­nych rodza­jów pro­duk­tów, dba­nie o higie­nę osobistą.

Dodaj komentarz

Komentarze ukażą się po moderacji przez administratora.