Wszystko, co musisz wiedzieć o bakteriach

Wszystko, co musisz wiedzieć o bakteriach

Ile kilo­gra­mów bak­te­rii znaj­du­je się w moim cie­le? Któ­re bak­te­rie są dla nie­go dobre, a któ­re złe? Jak szyb­ko odna­wia się flo­ra bak­te­ryj­na? Odpo­wie­dzi na te i inne pyta­nia na temat bak­te­rii znaj­dzie­cie w poniż­szym tek­ście!

  1. W ludz­kim cie­le znaj­du­je się wię­cej bak­te­rii niż jakich­kol­wiek innych komó­rek. Łącz­nie ważą one oko­ło dwóch kilo­gra­mów – są bowiem mniej­sze i lżej­sze od komó­rek macie­rzy­stych. W samej jamie ust­nej bytu­je oko­ło 20 bilio­nów – to wię­cej, niż na świe­cie żyje ludzi!
  2. Bak­te­rie dzie­lą się na dobre i złe dla nasze­go orga­ni­zmu. Te złe powo­du­ją cho­ro­by, dobre są nie­zbęd­ne do pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia. Podział ten nie jest jed­nak wca­le jed­no­znacz­ny! Są też takie bak­te­rie, któ­re mogą mieć dwo­ja­ki wpływ na nasz orga­nizm. Na przy­kład bak­te­ria Heli­co­bac­ter pylo­ri przy­czy­nia się do powsta­nia wrzo­dów tra­wien­nych i zapa­le­nia żołąd­ka. Według Świa­to­wej Orga­ni­za­cji posia­da ją od 30% do ok. 70% popu­la­cji. Czy jej brak jest zatem powo­dem do rado­ści? Nie­ko­niecz­nie – udo­wod­nio­no, że nie­po­sia­da­nie Heli­co­bac­ter pylo­ri może bowiem sprzy­jać cho­ro­bom prze­ły­ku i gar­dła.
  3. Nasza natu­ral­na, tzw. endo­ge­nicz­na, flo­ra bak­te­ryj­na jest nam nie­zbęd­na do życia. Czy więc dezyn­fe­ko­wa­nie dło­ni, zale­ca­ne w sytu­acjach, kie­dy mię­dzy inny­mi nie mamy moż­li­wo­ści umy­cia rąk wodą z mydłem lub kie­dy panu­je sezon gry­po­wy, nie jest dla niej szko­dli­wa? Po dezyn­fek­cji chi­rur­gicz­nej rąk przez leka­rza przed ope­ra­cją, a więc po zabi­ciu wszyst­kich mikro­or­ga­ni­zmów z powierzch­ni dło­ni, jego flo­ra bak­te­ryj­na w peł­ni odra­dza się już po oko­ło dwóch godzi­nach. Nie mamy się więc cze­go oba­wiać – nasze macie­rzy­ste bak­te­rie na pew­no sobie pora­dzą.
  4. Przed poro­dem nie­mow­lę nie ma na sobie żad­nych bak­te­rii. Pierw­szą daw­kę mikro­bów naby­wa w kana­le rod­nym mat­ki pod­czas poro­du. Następ­nie naszą flo­rę bak­te­ryj­ną budu­je­my przez kil­ka kolej­nych lat życia – prze­waż­nie w trze­cim roku życia nasz mikro­biom (ogół mikro­or­ga­ni­zmów, wystę­pu­ją­cych w orga­ni­zmie) posia­da więk­szość cha­rak­te­ry­stycz­nych dla nie­go bak­te­rii.
  5. Ile bak­te­rii może żyć w pęp­ku? W samym 2012 roku naukow­cy odkry­li 1458 nowych gatun­ków bak­te­rii, któ­re tam bytu­ją! Cie­ka­we jest, że flo­ra bak­te­ryj­na w pęp­ku jest uni­kal­na dla każ­de­go czło­wie­ka, tak jak odcisk pal­ca.
  6. Bak­te­rie poja­wi­ły się na Zie­mi już bar­dzo, bar­dzo daw­no temu. Zna­le­zio­ne w Austra­lii ska­mie­li­ny bak­te­rii, naj­star­sze, jakie uda­ło się odkryć, swo­im wie­kiem poprze­dza­ją… poja­wie­nie się tle­nu na naszej pla­ne­cie – mogą mieć oko­ło trzech i pół bilio­na lat!

 

Źró­dła: theatlantic.com, livescience.com, dailymail.co.uk

Dodaj komentarz

Komentarze ukażą się po moderacji przez administratora.