Wirusy bez tajemnic

Wirusy bez tajemnic

Co wiesz o wiru­sach? Nie­wie­le? Pora to zmie­nić, ponie­waż więk­sza wie­dza na ich temat pozwa­la lepiej uni­kać wywo­ły­wa­nych przez nie cho­rób. Odkry­wa­my tajem­ni­ce wiru­sów.

Czym są wiru­sy?

Wiru­sy to naj­mniej­sze wystę­pu­ją­ce w przy­ro­dzie orga­nicz­ne czą­stecz­ki. Śred­nio czą­stecz­ka wiru­sa jest kil­ka­set razy mniej­sza od czą­stecz­ki bak­te­rii. Są zbu­do­wa­ne z bia­łek i kwa­sów nukle­ino­wych, czy­li frag­men­tów DNA lub RNA. Nie potra­fią one samo­dziel­nie rosnąć, syn­te­zo­wać bia­łek ani się roz­mna­żać. Potrze­bu­ją do tego – a więc w ogó­le do prze­trwa­nia – innych żywych komó­rek.

Co ozna­cza nazwa „wirus”?

Nazwa „wirus” pocho­dzi z łaci­ny i ozna­cza „tru­ci­znę” lub „jad”. Ma ona zwią­zek z tym, jak wiru­sy egzy­stu­ją. Korzy­sta­jąc z komó­rek gospo­da­rza, któ­re są im potrzeb­ne do prze­trwa­nia, jed­no­cze­śnie je zara­ża­ją. A do zaka­że­nia może dojść na bar­dzo wie­le spo­so­bów – poprzez wydzie­li­ny, kon­takt bez­po­śred­ni, powie­trze oraz wodę. Wiru­sy zaka­ża­ją nie tyl­ko ludzi, ale wszyst­kie rodza­je orga­ni­zmów – zwie­rzę­ta, rośli­ny, a nawet… bak­te­rie!

Czy wszyst­kie wiru­sy są złe?

Tak – wszyst­kie zna­ne wiru­sy są złe – mają nie­ko­rzyst­ny wpływ na czło­wie­ka. To wła­śnie znacz­nie odróż­nia je od bak­te­rii. Bak­te­rie w przy­ro­dzie są i dobre, i złe. Cza­sa­mi ta sama bak­te­ria może powo­do­wać jakąś dole­gli­wość, ale jed­no­cze­śnie poma­gać unik­nąć innej. Wiru­sy nato­miast wszyst­kie są szko­dli­we dla czło­wie­ka i innych żywych orga­ni­zmów.

Czy anty­bio­ty­ki dzia­ła­ją na wiru­sy?

Żad­ne anty­bio­ty­ki nie dzia­ła­ją na wiru­sy! Jak to moż­li­we? Wiru­sy – jak pisa­li­śmy wyżej – nie są samo­dziel­ny­mi orga­ni­zma­mi, mię­dzy inny­mi nie posia­da­ją wła­sne­go sys­te­mu meta­bo­licz­ne­go. W związ­ku z tym zawar­te w anty­bio­ty­kach sub­stan­cje mogą wpły­wać tyl­ko i wyłącz­nie na komór­kę gospo­da­rza, na któ­rej bytu­je dany wirus.

Czy powin­ni­śmy bać się wiru­sów?

Wiru­sy mogą sta­no­wić bar­dzo poważ­ne zagro­że­nie, ale dopie­ro wte­dy, kie­dy prze­do­sta­ną się do orga­ni­zmu. Dla­te­go naj­lep­szym spo­so­bem zabez­pie­cze­nia jest pro­fi­lak­ty­ka, czy­li nie­do­pusz­cze­nie do zara­że­nia. Pra­wi­dło­we prze­strze­ga­nie zasad higie­ny – czę­ste i dokład­ne mycie rąk, dezyn­fe­ko­wa­nie ich, kie­dy nie mamy moż­li­wo­ści umy­cia, uni­ka­nie bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu z cho­ry­mi oso­ba­mi, mycie pro­duk­tów spo­żyw­czych przed zje­dze­niem i prze­twa­rza­niem – sku­tecz­nie obni­ża ryzy­ko zara­że­nia szko­dli­wy­mi wiru­sa­mi.

Źró­dła:

jagranjosh.com, discovermagazine.com, mowimyjak.pl, poradnia.pl

Dodaj komentarz

Komentarze ukażą się po moderacji przez administratora.