Tajniki zdrowego grillowania

Tajniki zdrowego grillowania

Sezon gril­lo­wy trwa w naj­lep­sze! Pamię­taj­cie jed­nak, że pod­czas przy­go­to­wy­wa­nia suro­we­go mię­sa i warzyw nale­ży prze­strze­gać kil­ku zasad, któ­re pozwo­lą unik­nąć pokar­mo­wych dole­gli­wo­ści i cho­rób, m.in. spo­wo­do­wa­nych sal­mo­nel­lo­zą czy bak­te­rią E.coli.

Jak infor­mu­je Świa­to­wa Orga­ni­za­cja Zdro­wia WHO, każ­de­go roku zatru­cia pokar­mo­we doty­ka­ją 600 milio­nów osób. Sezon gril­lo­wy to tak­że w Pol­sce okres pod­wyż­szo­ne­go ryzy­ka, więc war­to poznać kil­ka pro­stych zasad, któ­re pozwo­lą unik­nąć roz­ma­itych cho­rób. Oto one:

  1. Zadbaj o wła­ści­we prze­cho­wy­wa­nie

Pierw­szą zasa­dą, o któ­rej powin­ni­śmy pamię­tać jesz­cze przed przy­rzą­dze­niem gril­la, jest odpo­wied­nie prze­cho­wy­wa­nie pro­duk­tów. Zwłasz­cza pod­czas upa­łów mię­sa, nabiał i wędli­ny mogą szyb­ko się popsuć, dla­te­go po wizy­cie w skle­pie jak naj­szyb­ciej udaj się do domu i wypa­kuj wyma­ga­ją­ce tego pro­duk­ty do lodów­ki. Na week­en­do­we wypa­dy za mia­sto dobrze jest zaopa­trzyć się w lodów­kę tury­stycz­ną. Dzię­ki niej arty­ku­ły spo­żyw­cze dłu­żej pozo­sta­ną świe­że, a zgril­lo­wa­ne, ale nie­zje­dzo­ne por­cje nie zmar­nu­ją się.

  1. Prze­strze­gaj zasad higie­ny

Jaj­ka, mię­so, sery czy suro­we warzy­wa to pro­duk­ty, któ­rych zje­dze­nie może gro­zić zaka­że­niem m.in. sal­mo­nel­lo­zą, dla­te­go waż­ne jest to, aby dokład­nie myć je przed przy­go­to­wy­wa­niem do spo­ży­cia. To jed­nak nie wszyst­ko. Pałecz­ki sal­mo­nel­lo­zy, a tak­że inne mikro­or­ga­ni­zmy cho­ro­bo­twór­cze, łatwo prze­no­szą się na skó­rę i inne powierzch­nie, z któ­ry­mi mają kon­takt, np. blat kuchen­ny, deskę do kro­je­nia, noże. Prze­strze­ga­nie zasad higie­ny jest więc nie­zbęd­ne! Przede wszyst­kim przed i po kon­tak­cie z pro­duk­ta­mi nale­ży dokład­nie myć ręce, a tak­że dbać o higie­nę powierzch­ni, na któ­rych przy­go­to­wu­je­my jedze­nie. Kie­dy mamy ogra­ni­czo­ny dostęp do wody, na przy­kład na pik­ni­ku, war­to się­gnąć po pro­fe­sjo­nal­ne pre­pa­ra­ty do dezyn­fek­cji.

  1. Sprawdź tem­pe­ra­tu­rę na rusz­cie

Nie bez zna­cze­nia jest tak­że odpo­wied­nie przy­go­to­wa­nie pro­duk­tów, zwłasz­cza wła­ści­wa obrób­ka ter­micz­na. Według Cen­trów Kon­tro­li i Pre­wen­cji Cho­rób (CDC) to owo­ce i warzy­wa są przy­czy­ną naj­więk­szych epi­de­mii cho­rób pokar­mo­po­chod­nych, w więk­szym stop­niu niż mię­so czy jaj­ka, dla­te­go nie wol­no zapo­mi­nać o ich odpo­wied­nim przy­go­to­wa­niu. Pod­czas gril­lo­wa­nia upew­nij­cie się, że tem­pe­ra­tu­ra, w któ­rej pro­duk­ty są pie­czo­ne, wystar­czy do zabi­cia nie­po­żą­da­nych mikro­or­ga­ni­zmów. W tym celu watro zaopa­trzyć się w grill z ter­mo­me­trem lub osob­ny ter­mo­metr kuchen­ny.

Gril­lo­wa­nie ze zna­jo­my­mi czy rodzi­ną to wspa­nia­ła roz­ryw­ka na cie­płe, let­nie dni, pik­nik za mia­stem czy pobyt pod namio­ta­mi. Pamię­taj­cie, aby prze­strze­gać powyż­szych zasad higie­ny i nie mar­twić się zaraz­ka­mi, jakie mogą znaj­do­wać się w żyw­no­ści.