Sposoby na alergię

Sposoby na alergię

Wie­dzie­li­ście, że na natę­że­nie wystę­po­wa­nia obja­wów aler­gii mają wpływ takie czyn­ni­ki jak sto­so­wa­na die­ta, uży­wa­ne środ­ki che­micz­ne czy jakość powie­trza, któ­rym na co dzień oddy­cha­my? Uni­ka­jąc szko­dli­wych bodź­ców, może­cie uła­twić sobie poko­na­nie wio­sen­nej aler­gii.

 „Ludzie czę­sto nie wie­dzą, że przy­czy­ną aler­gii może być natę­że­nie się sta­nu zapal­ne­go” – infor­mu­je poradnikzdrowie.pl. Dla­te­go w wal­ce z aler­gia­mi pomoc­ny będzie sil­ny układ immu­no­lo­gicz­ny, któ­ry pomo­że prze­ciw­dzia­łać sta­nom zapal­nym. War­to więc regu­lar­nie wspie­rać go na róż­ne spo­so­by. Klu­czo­wa jest tutaj peł­no­war­to­ścio­wa, boga­ta w warzy­wa i owo­ce die­ta. Do spo­ży­wa­nych pro­duk­tów koniecz­nie trze­ba włą­czyć imbir i kur­ku­mę, któ­re mają wła­ści­wo­ści prze­ciw­za­pal­ne. Nie nale­ży zapo­mi­nać tak­że o pra­wi­dło­wej higie­nie, któ­ra pozwa­la unik­nąć cho­rób i zwią­za­ne­go z nimi osła­bie­nia orga­ni­zmu.

War­to zadbać tak­że o to, aby nasze naj­bliż­sze oto­cze­nie było wol­ne od szko­dli­wych sub­stan­cji – pył­ków, zarod­ni­ków czy roz­to­czy. Jak to zro­bić? Po pierw­sze ogra­ni­czyć prze­do­sta­wa­nie się szko­dli­wych pył­ków z zewnątrz do miesz­ka­nia. Od razu po powro­cie do domu nale­ży zdjąć obu­wie, war­to tak­że prze­brać się w czy­stą domo­wą odzież, na któ­rej nie będą znaj­do­wa­ły się przy­nie­sio­ne z dwo­ru aler­ge­ny.

Po dru­gie, dobrze jest w mia­rę moż­li­wo­ści zastą­pić sztucz­ne, che­micz­ne pro­duk­ty tymi o natu­ral­nym skła­dzie. Doty­czy to zarów­no kosme­ty­ków do maki­ja­żu, szam­po­nów, mydeł, prosz­ków i pły­nów do pra­nia, past do zębów i wszel­kich środ­ków czy­sto­ści, jak i pro­duk­tów spo­żyw­czych.

Po trze­cie, nale­ży dbać o odpo­wied­nią cyr­ku­la­cję powie­trza i ogól­ną higie­nę w całym miesz­ka­niu. Zale­ga­ją­cy kurz nie uła­twi oddy­cha­nia i wal­ki z obja­wa­mi aler­gii. Jak moż­na zadbać i świe­że powie­trze w miesz­ka­niu? Pole­ca­my wpis: https://prawdziwadezynfekcja.pl/odetchnij-swoim-mieszkaniu/.