Ferie na stoku — 5 porad, jak przygotować się do zimowego urlopu w górach

Ferie na stoku — 5 porad, jak przygotować się do zimowego urlopu w górach

Śnieg i słoń­ce przy­cią­ga­ją w ferie tysią­ce ama­to­rów zimo­wych spor­tów. Już nie­ba­wem połu­dnie Pol­ski sta­nie się naj­po­pu­lar­niej­szym kie­run­kiem do spę­dze­nia wol­ne­go cza­su. Wyjeż­dża­jąc w góry war­to zadbać o wła­ści­we przy­go­to­wa­nie swo­je­go orga­ni­zmu do wysił­ku oraz niskich tem­pe­ra­tur, a nar­ciar­skie­go i snow­bo­ar­do­we­go sprzę­tu – do sza­leństw na sto­kach. Oto 5 prak­tycz­nych porad.

1. Zadbaj o sprzęt spor­to­wy

Jeśli wyjeż­dżasz w góry, by oddać się spor­tom zimo­wym, koniecz­nie pamię­taj o odpo­wied­nim przy­go­to­wa­niu sprzę­tu.

Zaj­mu­ją się tym pro­fe­sjo­nal­ne ser­wi­sy, ale możesz zro­bić to tak­że samo­dziel­nie. W tym celu sto­su­je się smar nar­ciar­ki, któ­ry chro­ni sprzęt przed bru­dem i kurzem. Nasma­ro­wa­nie śli­zgów, czy­li spodów nart lub deski snow­bo­ar­do­wej, pozwo­li tak­że utrzy­mać ich ela­stycz­ność i zapew­ni lep­szy kom­fort jaz­dy. Do kra­wę­dzi zasto­suj waze­li­no­wy olej – śro­dek chro­nią­cy przed rdzą meta­lo­we ele­men­ty, nara­żo­ne na dzia­ła­nie wil­go­ci. Nie­mniej waż­na jest też pie­lę­gna­cja wią­zań, któ­re po oczysz­cze­niu z bru­du, kurzu i soli rów­nież wyma­ga­ją zaim­pre­gno­wa­nia spe­cjal­nym środ­kiem.

Dla każ­de­go nar­cia­rza i snow­bo­ar­dzi­sty bar­dzo waż­na jest wygo­da i bez­pie­czeń­stwo, dla­te­go kon­ser­wa­cja obu­wia jest istot­nym ele­men­tem przy­go­to­wań do ferii na sto­ku. Wła­ści­wie doko­na­na pozwo­li utrzy­mać je w dobrym sta­nie tech­nicz­nym. Przy czysz­cze­niu szcze­gól­ną uwa­gę nale­ży zwró­cić na wil­goć, przez któ­rą mogą namno­żyć się bak­te­rie. Pie­lę­gna­cję zacznij od wyczysz­cze­nia zewnętrz­nej sko­ru­py butów oraz bar­dzo dokład­ne­go osu­sze­nia ich wnę­trza. Wska­za­ne jest wyjąć wkład­ki, ponie­waż prze­strzeń mię­dzy nimi a spoda­mi bar­dzo czę­sto pozo­sta­je wil­got­na, przy pozor­nie suchym wnę­trzu. Dodat­ko­wo, by mieć stu­pro­cen­to­wą pew­ność, że w środ­ku nie pozo­sta­ły żad­ne drob­no­ustro­je, mogą­ce wywo­łać np. grzy­bi­cę stóp, możesz zasto­so­wać spe­cjal­ny spray do dezyn­fek­cji butów.

2. Zaopatrz się w dobrą odzież tech­nicz­ną

Przed feria­mi nale­ży zaopa­trzyć się nie tyl­ko w dobrej jako­ści sprzęt, ale tak­że odzież chro­nią­cą przed chło­dem. Nie­zwy­kle waż­nym ele­men­tem stro­ju nar­cia­rza i snow­bo­ar­dzi­sty jest bie­li­zna ter­micz­na, któ­ra nie tyl­ko pozwa­la utrzy­mać cie­pło, ale tak­że odpro­wa­dza wil­goć.

Wybie­ra­jąc odzież pośred­nią naj­więk­szą uwa­gę zwróć na to, by była ona „oddy­cha­ją­ca”, czy­li prze­pusz­cza­ła powie­trze i tak jak w przy­pad­ku bie­li­zny – umoż­li­wia­ła odpro­wa­dza­nie wil­go­ci do kolej­nych warstw ubio­ru.

Wierzch­nia część two­je­go stro­ju z uwa­gi na koniecz­ność zatrzy­ma­nia cie­pła, jest rów­nie waż­na, co ta naj­bli­żej cia­ła. Dobie­ra­jąc ją zwróć uwa­gę, by speł­nia­ła naj­waż­niej­sze funk­cje, do któ­rych nale­żą odpor­ność na wiatr i wodę oraz odpro­wa­dza­nie wil­go­ci. Gwa­ran­tu­ją je dobrej jako­ści mate­ria­ły oraz wywietrz­ni­ki w miej­scach naj­bar­dziej nara­żo­nych na prze­grza­nie. Sucha odzież jest nie tyl­ko bar­dziej kom­for­to­wa w użyt­ko­wa­niu, ale przede wszyst­kim zapew­nia utrzy­ma­nie odpo­wied­niej tem­pe­ra­tu­ry cia­ła, co przy kil­ku­go­dzin­nym poby­cie na sto­ku ma ogrom­ne zna­cze­nie.

3. Zasto­suj die­tę i przy­go­tuj cia­ło do wysił­ku

Zimo­we spor­ty jak nar­ciar­stwo, czy snow­bo­ard są dys­cy­pli­na­mi wyma­ga­ją­cy­mi dużej spraw­no­ści fizycz­nej, dla­te­go odpo­wied­nie przy­go­to­wa­nie orga­ni­zmu i cia­ła do takie­go wysił­ku jest koniecz­ne, by unik­nąć kon­tu­zji.

Jak przed każ­dą aktyw­no­ścią spor­to­wą, tuż przed wyj­ściem na stok nale­ży „roz­grzać” mię­śnie, wyko­nu­jąc zestaw pro­stych ćwi­czeń roz­cią­ga­ją­cych (stret­ching), a na kil­ka tygo­dni przed pla­no­wa­nym wyjaz­dem dobrze jest wdro­żyć lek­kie tre­nin­gi popra­wia­ją­ce kon­dy­cję.

Przy­go­to­wa­nie fizycz­ne powin­no iść w parze z odpo­wied­nią die­tą zwięk­sza­ją­cą odpor­ność na infek­cje, czy­li boga­tą w wita­mi­nę C. W two­im menu powin­no się więc zna­leźć dużo warzyw i owo­ców, w tym cytru­sów. Dzię­ki lek­ko­straw­nym potra­wom boga­tym w wita­mi­ny i mine­ra­ły (np. z kaszy i warzyw) oraz biał­ko (np. z warzyw strącz­ko­wych lub bia­łe­go mię­sa), będziesz czuć wię­cej ener­gii, przy jed­no­cze­snym poczu­ciu lek­ko­ści żołąd­ka.

4. Chroń skó­rę

Wycho­dząc w góry musisz pamię­tać, że słoń­ce opa­la tu rów­nie moc­no, co latem na pla­ży. Efekt ten potę­gu­je odbi­ja­nie się słoń­ca od śnie­gu, dla­te­go oprócz zaku­pu prze­ciw­sło­necz­nych gogli nar­ciar­skich  zaopatrz się w kre­my z wyso­kim fil­trem oraz kosme­ty­ki chro­nią­ce przed wia­trem i mro­zem. Zapew­nią one uczu­cie kom­for­tu, nie pozwo­lą skó­rze spierzch­nąć oraz zapo­bie­gną popa­rze­niom sło­necz­nym.

Pod­czas kil­ku­go­dzin­ne­go poby­tu na sto­ku war­to mieć przy sobie tak­że śro­dek dezyn­fe­ku­ją­cy do rąk, w wygod­nej posta­ci żelu, sprayu lub osob­no pako­wa­nych chu­s­te­czek, ide­al­nych do scho­wa­nia w kie­sze­ni kurt­ki. Odka­ża­nie dło­ni, szcze­gól­nie po poby­cie w miej­scu publicz­nym i przed posił­ka­mi uchro­ni cię przed prze­nie­sie­niem bak­te­rii i wiru­sów z dło­ni do orga­ni­zmu, zmniej­sza­jąc tym samym ryzy­ko cho­ro­by, któ­ra mogła­by popsuć urlo­po­we pla­ny.

5. Zadbaj o sprzęt i odzież po powro­cie

Wra­ca­jąc z ferii nie zapo­mnij o odpo­wied­nim wyczysz­cze­niu sprzę­tu oraz odzie­ży. Wła­sno­ręcz­na kon­ser­wa­cja połą­czo­na z odpo­wied­nim prze­cho­wy­wa­niem w suchym i czy­stym miej­scu gwa­ran­tu­je dłuż­szą jego żywot­ność oraz więk­szy kom­fort użyt­ko­wa­nia w kolej­nym sezo­nie. Jeśli zde­cy­du­jesz się na upra­nie odzie­ży wierzch­niej w pral­ce, zrób to zgod­nie ze wska­zów­ka­mi na met­kach. Do pra­nia uży­waj jedy­nie środ­ka pio­rą­ce­go – bez dodat­ku pły­nu zmięk­cza­ją­ce­go, któ­re­go uży­cie może pozba­wić two­ją spor­to­wą odzież jej tech­nicz­nych wła­ści­wo­ści. Możesz rów­nież użyć spe­cja­li­stycz­nych pre­pa­ra­tów do pra­nia odzie­ży wodo­od­por­nej.