Czas na prawdziwy wypoczynek

Czas na prawdziwy wypoczynek

Wiesz, że umie­jęt­ność wypo­czy­wa­nia wca­le nie nale­ży do naj­ła­twiej­szych? Nawet pod­czas waka­cji myśli zaprzą­ta­ją róż­ne spra­wy — nie­za­mknię­te pro­jek­ty w pra­cy, pozo­sta­wio­ne pod opie­ką zna­jo­mych zwie­rzę­ta, dziec­ko prze­by­wa­ją­ce na pierw­szym obo­zie, hote­lo­we warun­ki inne niż obie­cy­wa­no w ofer­cie. Tym­cza­sem praw­dzi­wy relaks jest nie­zbęd­ny do wła­ści­wej rege­ne­ra­cji orga­ni­zmu i dobre­go samo­po­czu­cia. Pod­po­wia­da­my, jak napraw­dę odpo­cząć.

  1. Zamknię­cie otwar­tych spraw

Nie chcesz się stre­so­wać spra­wa­mi, któ­re zosta­ły w domu? Oczy­wi­ście ide­al­nie było­by, jak­by te spra­wy zosta­ły poza­my­ka­ne przed wyjaz­dem. Na tyle, na ile to moż­li­we, podo­pi­naj wszyst­ko na ostat­ni guzik. Upew­nij się, że zastę­pu­ją­ca cię w pra­cy oso­ba ma wszyst­kie nie­zbęd­ne infor­ma­cje, aby sobie pora­dzi­ła pod­czas two­jej nie­obec­no­ści i nie musia­ła nie­po­ko­ić cię tele­fo­na­mi. Sprawdź trzy razy, czy miesz­ka­nie zosta­ło zamknię­te, kra­ny poza­krę­ca­ne, a żelaz­ko odłą­czo­ne.

  1. Miej­sce, któ­re sprzy­ja wypo­czyn­ko­wi

Zasta­nów się, gdzie i jak napraw­dę się relak­su­jesz. Lubisz całe dnie leżeć na pla­ży? Dosko­na­le, odpuść sobie zatem survi­va­lo­wy wypad w góry. Wolisz aktyw­ny wypo­czy­nek? Nie daj się w takim razie namó­wić na ofer­tę last minu­te z ama­to­ra­mi spę­dza­nia cza­su w kuror­to­wym base­nie. Pod­czas urlo­pu cho­dzi o to, żeby samo miej­sce było pomoc­ne w zazna­niu praw­dzi­we­go relak­su.

  1. Waka­cje na mia­rę port­fe­la

Zapla­nuj sobie takie waka­cje, na któ­re cię stać. Pie­nią­dze to coś, o co szcze­gól­nie czę­sto się mar­twi­my. Dla­te­go, aby unik­nąć tego na urlo­pie, ustal z góry budżet, jaki możesz prze­zna­czyć na wyjazd i wybierz taki kraj, hotel i śro­dek trans­por­tu, któ­re pozwo­lą ci bez pro­ble­mu zmie­ścić się w jego ramach.

  1. Nie­zbyt ści­sły gra­fik

Nie prze­sa­dzaj z har­mo­no­gra­mem. Żeby wypo­cząć, potrze­bu­jesz wię­cej luzu i ela­stycz­no­ści. Nie zdą­żysz do muzeum, któ­re pla­no­wa­li­ście odwie­dzić? Nie masz sił, żeby zoba­czyć kolej­ne zabyt­ki? Nic nie szko­dzi — lepiej zwie­dzić mniej, ale bar­dziej cie­szyć się chwi­lą.

  1. Czas tyl­ko dla sie­bie

Każ­de­go dnia znajdź chwi­lę tyl­ko dla sie­bie. Wyko­rzy­staj ją na to, na co nie masz zazwy­czaj cza­su, a co spra­wia ci przy­jem­ność. Możesz wybrać się na masaż, pedi­cu­re albo po pro­stu poczy­tać książ­kę lub pozwo­lić sobie na rege­ne­ru­ją­cą drzem­kę.

  1. Z dala od tech­no­lo­gii

To dzię­ki tech­no­lo­gii może­my być cią­gle na bie­żą­co – wie­my, co sły­chać u naszych zna­jo­mych, rodzi­ny i co dzie­je się na całym świe­cie. Żeby odpo­czę­ło nie tyl­ko two­je cia­ło, ale też umysł, ode­tnij się od sta­łe­go bycia onli­ne. Na wyjazd nie zabie­raj lap­to­pa, a jeśli ci się to uda, wyłącz tele­fon cho­ciaż na kil­ka godzin dzien­nie.